I. Český Lawn - Tennis Klub Praha

telefon

222 316 317

Úvodní strana » Klub » Výkonný výbor » Valná hromada 2014
Úvodní strana » Klub » Výkonný výbor » Valná hromada 2014

Valná hromada I. ČLTK Praha

Valná hromada klubu pro rok 2014 se konala na Štvanici dne 13.5.2014 s hlavním bodem programu – volbami do výboru I. ČLTK Praha. Po dlouhé době se tentokrát stala ihned po sečtení přítomných členů klubu a udělených plných mocích usnášeníschopnou. Celkový počet hlasujících i odevzdaných platných hlasovacích lístků byl 195, což představovalo nadpoloviční většinu všech členů klubu s právem hlasovat.

Do výkonného výboru klubu byli v tajném hlasování zvoleni tito kandidáti (v abecedním pořadí): Jan Hernych, ing. Pavel Huťka, ing. Jaroslav Jandus, prof. Václav Klaus, JUDr. Zdeněk Krampera, ing. Petr Kuchár, ing. Dušan Palcr, Vladislav Šavrda a ing. Petr Šimůnek.

Dále Valná hromada hlasováním aklamací schválila změnu stanov tak, jak byla předložena výkonným výborem a vzala na vědomí zprávu prezidenta klubu prof. Václava Klause o činnosti klubu v roce 2013 (v plném znění samostatně) a zprávu ing. Petra Šimůnka o hospodářských výsledcích v roce 2013 a o výborem schváleném rozpočtu pro rok 2014.

V souladu se stanovami klubu se ihned po Valné hromadě sešel nově zvolený výbor I. ČLTK Praha a jednohlasně zvolil na další tříleté období prof. Václava Klause jako prezidenta klubu.

 

Výsledky našich hráčů

Rychlý kontakt